Tags:

Välkommen alla Damkören Madrigalen r.f’s medlemmar på Årsmöte den 22.3.2018 kl 18.00 i Vestersundsby samlingshus!

One response

 1. Damkören Madrigalen r.f.
  Årsmöte den 22.03.2018 kl. 18.00 vid Vestersundsby samlingshus

  FÖREDRAGNINGSLISTA

  §1 Mötet öppnas
  §2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  §3 Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
  §4 Godkännande av föredragningslistan
  §5 Bokslut 2017, årsberättelse 2017 och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
  §6 Fastställande av bokslut 2017 och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
  ansvarsskyldiga
  §7 Verksamhetsplan 2018, budget 2018 och medlemsavgifternas storlek fastställs
  §8 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar som är i tur att avgå
  §9 Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren
  §10 Mötet avslutas

Lämna ett svar